Bedekte groenteteelt

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de groenteteelt

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is een allesomvattende en duurzame aanpak van plaag- en ziektebeheer. In de context van professionele groenteteelt speelt IPM een cruciale rol bij het waarborgen van zowel de gezondheid van gewassen als ecologische duurzaamheid.

IPM begrijpen

IPM is een holistische en proactieve strategie die verder gaat dan de conventionele 'chemische eerst' benadering van plaagbestrijding. Het integreert verschillende methoden om plagen, ziekten en andere uitdagingen effectief te beheersen en tegelijkertijd de impact op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren. IPM-strategieën omvatten een reeks praktijken, waaronder biologische bestrijding, culturele praktijken, mechanische bestrijding en, indien nodig, het gebruik van compatibele pesticiden.

Duurzaamheid

Een van de fundamentele principes van IPM is de toewijding aan duurzaamheid. Door de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen, helpt IPM de gezondheid van de bodem, de waterkwaliteit en de biodiversiteit te behouden. Deze duurzame aanpak waarborgt de levensvatbaarheid van landbouwsystemen op lange termijn, zodat toekomstige generaties kunnen blijven telen.

Voordelen van geïntegreerde gewasbescherming in de groenteteelt

 1. Minder afhankelijkheid van chemische middelen: IPM vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen en minimaliseert het risico op schadelijke residuen op groenten. Dit is cruciaal om te voldoen aan de strenge normen voor voedselveiligheid en de vraag van consumenten naar pesticidevrije producten.

 2. Kosteneffectief: Het implementeren van IPM kan resulteren in een betere winstgevendheid voor telers. Door gerichte interventies te gebruiken en alleen pesticiden toe te passen als dat nodig is, leidt dit tot hogere opbrengsten en een hogere winstgevendheid.

 3. Behoud van nuttige insecten: IPM erkent het belang van nuttige organismen bij de bestrijding van plagen. Door breedwerkende pesticiden te vermijden, kunnen natuurlijke vijanden en bestuivers, zoals roofmijten en bijen, gedijen.

 4. Resistentie tegen pesticiden: Te veel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot resistentie van plagen. De gediversifieerde aanpak van IPM vermindert de kans dat plagen resistentie ontwikkelen, waardoor de effectiviteit op lange termijn gegarandeerd is.

 5. Verbeterde kwaliteit en opbrengst van gewassen: IPM-praktijken, zoals het regelmatig scouten op plagen en ziekten, helpen problemen vroegtijdig te identificeren, waardoor tijdig kan worden ingegrepen en de gewaskwaliteit en -opbrengst behouden blijven.

 6. Milieubehoud: Door het gebruik van synthetische chemicaliën tot een minimum te beperken, draagt IPM bij aan een gezonder milieu. Minder afspoeling van chemicaliën beschermt de waterkwaliteit en ondersteunt de biodiversiteit en het algehele ecosysteemevenwicht.

 7. Voldoen aan regelgeving: IPM sluit aan bij de steeds strengere regelgeving voor het gebruik van pesticiden, waardoor het voor telers makkelijker wordt om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Plagen in groentegewassen

Plagen in groentegewassen kunnen ernstige schade toebrengen aan de plantengroei en gewasopbrengst. De meest voorkomende plagen in groentegewassen zijn bladluizen, witte vlieg, trips, mineervliegen, wolluizen, rupsen, spint en andere mijten. Meer leren over deze plagen in groentegewassen is een belangrijke stap om te begrijpen hoe je ze kunt bestrijden.

Biologische bestrijding in groentegewassen

De groenteteelt wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder plagen die de gezondheid en opbrengst van gewassen bedreigen. Terwijl conventionele methoden vaak afhankelijk zijn van chemische bestrijdingsmiddelen, is er een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief: biologische plaagbestrijding. Biologische bestrijding, ook bekend als biocontrole, is een natuurlijke aanpak van plaagbestrijding. In plaats van chemische oplossingen te gebruiken, maakt biocontrole gebruik van de kracht van levende organismen om plaagpopulaties onder controle te houden en te beperken. Deze organismen kunnen roofinsecten, roofmijten, sluipwespen of nuttige micro-organismen zijn die zich specifiek richten op de plaag die schade toebrengt aan gewassen.

Nuttige insecten, mijten, nematoden en micro-organismen

Bij biologische bestrijding staan nuttige insecten, mijten, nematoden en micro-organismen centraal. Natuurlijke vijanden zoals roofmijten en sluipwespen zijn effectieve oplossingen in groentegewassen. Sluipwespen parasiteren op plagen zoals bladluis, mineervlieg, witte vlieg, wolluis en schildluis en houden zo hun populaties onder controle. Roofmijten jagen op spint en andere mijten, trips, witte vlieg en eieren van motten. Nuttige aaltjes bestrijden bodemplagen zoals keverlarven en bladplagen zoals rupsen. Nuttige schimmels bestrijden plagen zoals witte vlieg en trips.

 • Bestrijding van witte vlieg

  Bestrijding van witte vlieg

  Biologische bestrijding van witte vlieg in de groenteteelt is een milieuvriendelijke en effectieve aanpak die steunt op natuurlijke vijanden en nuttige micro-organismen. Verschillende nuttige organismen spelen een cruciale rol in de bestrijding van witte vlieg, waaronder sluipwespen, roofmijten, roofwantsen en entomopathogene schimmels.

  Sluipwespen

  Eretmocerus eremicus (Ercal) en Encarsia formosa (En-Strip, Enermix), beide sluipwespen, spelen een essentiële rol door te parasiteren op wittevliegnimfen, waardoor hun populaties aanzienlijk afnemen. Eretmocerus eremicus en Encarsia formosa zijn sluipwespen die hun eitjes leggen in wittevliegnimfen. Wanneer de sluipwesplarven uitkomen, eten ze de wittevliegnimfen van binnenuit op, waardoor ze uiteindelijk sterven. Deze sluipwespen zijn zeer effectief in het bestrijden van wittevlieg.

  Entomopathogene schimmels

  Lecanicillium muscarium (Mycotal), een natuurlijk voorkomende schimmel, werkt als een bio-insecticide, infecteert en doodt witte vlieg en beperkt zo hun aantal. De schimmel hecht zich vast aan het lichaam van de witte vlieg en laat vervolgens enzymen los die de opperhuid van het insect afbreken, waardoor het sterft.

  Roofwantsen

  Macrolophus pygmaeus (Mirical, Mirical-N), een roofwants, jaagt op nimfen van witte vlieg en andere kleine insecten en zorgt zo voor biologische bestrijding. Zijn vraatzuchtige eetlust voor wittevliegnimfen helpt om hun populaties op een beheersbaar niveau te houden.

  De integratie van deze natuurlijke vijanden in een algemene plaagbestrijdingsstrategie in de groenteteelt helpt de wittevliegpopulaties op beheersbare niveaus te houden en vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen, wat bijdraagt aan een gezondere en duurzamere gewasproductie.

 • Spintbestrijding

  Spintbestrijding

  Biologische bestrijding van spintmijten en andere mijten in de landbouw is afhankelijk van nuttige organismen om de plaagpopulaties op een beheersbaar niveau te houden. Verschillende belangrijke natuurlijke vijanden spelen een cruciale rol in de biologische bestrijding van mijten, waaronder roofmijten, galmuggen en roofwantsen.

  Roofmijten

  Phytoseiulus persimilis (Spidex, Spidex Vital, Spidex Vital Plus) en Neoseiulus californicus (Spical, Spical-Plus, Spical Ulti-Mite), beide roofmijten, zijn zeer effectief in het consumeren van spintmijten, waardoor ze waardevolle bondgenoten zijn in het bestrijden van mijtenplagen. Roofmijten bestrijden spint en andere mijten door directe predatie, waarbij ze actief op zoek gaan naar hun prooi en deze consumeren. Ze leggen hun eieren in de buurt van mijthaarden en zorgen zo voor een continue voedselvoorraad voor hun nakomelingen. Roofmijten kunnen plagen voorkomen door mijtpopulaties te onderdrukken.

  Galmuggen

  De galmug Feltiella acarisuga (Spidend) jaagt op eieren van spintmijt en vermindert hun aantal in landbouwomgevingen. Galmuggen, zoals Feltiella acarisuga, bestrijden mijten door hun eieren in de buurt van haarden te leggen. Hun larven voeden zich met nimfen van mijten, waardoor de mijtenpopulaties effectief afnemen. Ze bieden een preventieve en curatieve bestrijding, hebben een snelle levenscyclus en zijn gastheerspecifiek, waardoor ze waardevol zijn bij geïntegreerde plaagbestrijding.

  Roofwantsen

  Macrolophus pygmaeus (Mirical, Mircal-N), een roofwants, kan bijdragen aan de bestrijding van mijten omdat hij zich voedt met verschillende kleine insecten, waaronder bepaalde mijtsoorten. Roofwantsen bestrijden spintmijten en andere mijten door actief op hen te jagen en zich met hen te voeden. Ze lokaliseren mijtenkolonies en gebruiken hun gespecialiseerde monddelen om hun lichaam te doorboren en leeg te zuigen. Deze directe predatie helpt de mijtenpopulaties onder controle te houden, waardoor ze minder schade aan planten toebrengen. Roofwantsen zijn effectieve natuurlijke vijanden in strategieën voor geïntegreerde plaagbestrijding, omdat ze zich richten op schadelijke mijten zonder schade aan te richten aan gewassen.

 • Tripsbestrijding

  Tripsbestrijding

  Biologische bestrijding van trips is afhankelijk van het gebruik van nuttige organismen om hun populaties duurzaam te beheren. Verschillende belangrijke natuurlijke vijanden spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van trips, waaronder roofmijten, nuttige nematoden en roofwantsen.

  Roofmijten

  Roofmijten bestrijden trips door actief op ze te jagen en zich met ze te voeden. Deze roofmijten lokaliseren trips op planten, vangen ze en gebruiken hun gespecialiseerde monddelen om ze te doorboren en op te eten. Deze directe predatie helpt de tripspopulaties onder controle te houden, waardoor ze minder schade aan gewassen toebrengen. Belangrijke roofmijten voor de bestrijding van trips zijn:

  Nuttige aaltjes

  Het nuttige aaltje Steinernema feltiae (Entonem) richt zich op tripslarven en -poppen in de grond. Deze nematoden dringen het lichaam van de trips binnen en laten symbiotische bacteriën los die de plaag van binnenuit doden.

  Roofwantsen

  De roofwantsen Orius laevigatus (Thripor-L) en Orius insidiosus (Thripor-I) zijn vraatzuchtige roofwantsen van trips. Ze staan bekend om hun efficiënte jacht en kunnen de tripspopulaties in gewassen aanzienlijk verminderen.

  Entomopathogene schimmels

  Lecanicillium muscarium (Mycotal), een schimmelsoort, bestrijdt trips door ze te infecteren en te doden. Wanneer het wordt toegepast op tripsplagen, hechten de schimmelsporen zich aan het lichaam van de trips en dringen vervolgens hun schubben binnen. Eenmaal binnen ontwikkelt de schimmel zich, wat uiteindelijk leidt tot de dood van de trips.

 • Bladluisbestrijding

  Bladluisbestrijding

  Biologische bestrijding van bladluizen bestaat uit verschillende natuurlijke predatoren en parasitoïden die hun populaties duurzaam beheren.

  Sluipwespen

  Sluipwespen zoals Aphelinus abdominalis (Aphilin), Aphidius ervi (Ervipar), Aphidius colemani (Aphipar), Aphidius matricariae (Aphipar-M), Praon volucre, Ephedrus cerasicola (Aphiscout) bestrijden bladluizen door hun eitjes in bladluizen te leggen. Zodra de sluipwesplarven uitkomen, voeden ze zich van binnenuit met de bladluizen, waardoor de bladluizen uiteindelijk sterven. Dit parasitaire gedrag verstoort bladluizenpopulaties, waardoor hun aantal afneemt en de schade aan planten beperkt blijft.

  Galmuggen

  Galmuggen zoals Aphidoletes aphidimyza (Aphidend) bestrijden bladluizen door hun eitjes in de buurt van bladluiskolonies te leggen. Wanneer de galmuglarven uitkomen, gaan ze actief op zoek naar bladluizen en voeden zich ermee, waardoor de bladluizenpopulatie effectief afneemt. Deze predatie helpt planten te beschermen tegen bladluisschade en draagt bij aan geïntegreerde strategieën voor plaagbestrijding.

  Gaasvliegen

  Gaasvliegen zoals Chrysoperla carnea (Chrysopa, Chrysopa-E)bestrijdenbladluizen door erop te jagen en ze op te eten. De volwassen gaasvliegen en hun larven gaan actief op zoek naar bladluiskolonies, waar ze met hun scherpe monddelen bladluizen doorboren en opeten. Deze predatie helpt bladluispopulaties in toom te houden, waardoor de schade aan planten wordt beperkt en gaasvliegen waardevolle natuurlijke vijanden zijn in bestrijdingprogramma's.

  Entomopathogene schimmels

  Lecanicillium muscarium (Mycotal), een natuurlijk voorkomende schimmel, werkt als een bio-insecticide en infecteert en doodt bladluizen. Lecanicillium muscarium bestrijdt bladluizen door ze te infecteren met schimmelsporen die zich vasthechten aan het lichaam van de bladluis en de schubbenlaag binnendringen. Eenmaal binnen groeit en vermenigvuldigt de schimmel zich en doodt uiteindelijk de bladluis.

  Roofkevers

  Adalia bipunctata (Aphidalia), beter bekend als het lieveheersbeestje, bestrijdt bladluizen voornamelijk door predatie. Lieveheersbeestjes, zowel in hun volwassen als in hun larvale stadium, zijn vraatzuchtige eters van bladluizen. Een van de opvallende voordelen van Adalia bipunctata is dat ze in staat is om in een relatief korte tijdspanne een aanzienlijk aantal bladluizen te consumeren. Volwassen lieveheersbeestjes kunnen tientallen bladluizen per dag consumeren, terwijl hun larven er nog meer kunnen verwerken. Bovendien legt Adalia bipunctata clusters eitjes in de buurt van bladluisplagen. Eenmaal uitgekomen beginnen de larven van het lieveheersbeestje zich onmiddellijk te voeden met bladluizen.

 • Rupsbestrijding

  Rupsbestrijding

  Biologische bestrijding van rupsenplagen bestaat uit verschillende natuurlijke vijanden zoals nuttige aaltjes en roofwantsen.

  Nuttige aaltjes

  Nuttige aaltjes (nematoden), zoals Steinernema feltiae (Entonem) en Steinernema carpocapsae (Capsanem), spelen een rol bij de bestrijding van rupsen door te parasiteren op rupsenlarven. Deze nematoden dringen hun gastheerrups binnen en laten symbiotische bacteriën los die de rups van binnenuit doden. Hierdoor worden rupsenpopulaties op een natuurlijke manier beheerd, wat een milieuvriendelijke aanpak van plaagbestrijding in de tuinbouw oplevert.

  Roofwantsen

  Roofwantsen, zoals Macrolophus pygmaeus (Mirical), staan bekend om hun vraatzucht en hun vermogen om actief op rupsen te jagen en ze op te eten. Ze doorboren hun prooi met gespecialiseerde monddelen, waardoor de rupsenpopulatie effectief afneemt.

 • Bestrijding van wolluis

  Bestrijding van wolluis

  Biologische bestrijding van wolluizen is afhankelijk van nuttige organismen om de plaagpopulaties op beheersbare niveaus te houden. Verschillende belangrijke natuurlijke vijanden spelen een cruciale rol in de biologische bestrijding van wolluizen, waaronder sluipwespen, roofkevers en gaasvliegen.

  Gaasvliegen

  Chrysoperla carnea (Chrysopa, Chrysopa-E), algemeen bekend als de groene gaasvlieg, is een vraatzuchtige natuurlijke vijand van wolluizen. De larven van Chrysoperla carnea zijn bijzonder effectief in het opjagen en opeten van wolluisplagen.

  Sluipwespen

  Anagyrus vladimiri (Citripar), vroeger bekend als Anagyrus pseudococci, is een sluipwesp die gespecialiseerd is in het bestrijden van de citruswolluis. Vrouwelijke Anagyrus vladimiri sluipwespen leggen hun eitjes in wolluisnimfen, waar de wesplarven zich ontwikkelen en uiteindelijk de gastheer doden. Door te parasiteren op citruswolluizen helpt Anagyrus vladimiri hun populaties op natuurlijke wijze onder controle te houden.

  Roofkevers

  Cryptolaemus montrouzieri (Cryptobug, Cryptobug-L), vaak lieveheersbeestje genoemd, is een nuttig insect dat bekend staat om zijn eetlust voor wolluizen. Zowel de larven als de volwassen kevers van Cryptolaemus montrouzieri voeden zich actief met wolluizen. Deze kevers zijn bijzonder effectief in het aanvallen van wolluiskolonies die verborgen zitten in plantenspleten of bedekt zijn met wasachtige afscheidingen. Het uitzetten van Cryptolaemus montrouzieri in aangetaste gebieden kan leiden tot een effectieve en duurzame biologische bestrijding van wolluis, wat bijdraagt aan gezondere planten op een milieuvriendelijke manier.

 • Bestrijding van mineervliegen

  Bestrijding van mineervliegen

  De bestrijding van mineervlieg vereist vaak een duurzame en milieuvriendelijke aanpak. De sluipwesp Diglyphus isaea en roofwants Macrolophus pygmaeus spelen een cruciale rol in de bestrijding van mineervliegplagen.

  Sluipwespen

  Diglyphus isaea (Diglyphus) is een sluipwesp die bekend staat om haar doeltreffendheid bij het bestrijden van mineervliegpopulaties. Volwassen Diglyphus isaea vrouwtjes leggen hun eitjes naast mineervlieglarven. Eenmaal uitgekomen, consumeren de sluipwesplarven het binnenste van de mineervlieg en doden deze uiteindelijk.

  De sluipwesp Dacnusa sibirica (Minusa) bestrijdt mineervliegen door te parasiteren op hun larven. De volwassen vrouwelijke sluipwesp legt haar eitjes direct in de mineervlieglarven. Zodra de eitjes uitkomen, voeden de sluipwesplarven zich met de inwendige weefsels van de mineervlieglarven, waardoor ze uiteindelijk sterven.

  Roofwantsen

  Macrolophus pygmaeus (Mirical, Mirical-N) is een generalistische predator die op verschillende kleine insecten jaagt, waaronder mineervlieglarven. Deze roofwantsen voeden zich actief met mineervliegen en andere plagen en helpen zo de populatie onder controle te houden. Macrolophus pygmaeus wordt veel gebruikt in IPM-programma's om mineervliegen langdurig onder controle te houden en de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen te minimaliseren.

Ziekten in groentegewassen

Er zijn verschillende soorten ziekten in groentegewassen die schade toebrengen aan de planten en de vruchten. Veelvoorkomende groenteziekten zijn onder andere vruchtwaterafscheiding, fusarium verwelking en katoenachtig zachtrot. Leer meer over deze ziekten, zodat je ze kunt herkennen en vroegtijdig voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

Ziektebestrijding in groentegewassen

De bestrijding van ziekten in groentegewassen is essentieel om het gewas gezond te houden en een succesvolle oogst te garanderen. Ziektebeheer bestaat uit een combinatie van preventieve maatregelen, teeltpraktijken en, indien nodig, het gebruik van fungiciden en andere ziektebestrijdingsmiddelen.

Biofungiciden voor ziektebeheer in groentegewassen

Biofungiciden zijn een belangrijk hulpmiddel voor de bestrijding van ziekten in groentegewassen. In tegenstelling tot synthetische fungiciden zijn biofungiciden afgeleid van natuurlijke bronnen en ontworpen om schimmelziektes te bestrijden met minimale schade voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Biofungiciden, ook bekend als biologische fungiciden, zijn formuleringen die de kracht van nuttige micro-organismen, zoals schimmels, en andere natuurlijke componenten benutten om schimmelziekten bij planten te onderdrukken of te voorkomen.

Scouten en monitoren van plagen en ziekten

Scouten en monitoren zijn fundamentele praktijken in geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) voor groentetelers. Deze proactieve aanpak omvat regelmatige en systematische inspectie van gewassen om de aanwezigheid en de ernst van plagen en ziekten vast te stellen. Telers gebruiken verschillende technieken, waaronder visuele inspecties, vallen en moderne technologieën zoals teledetectie en digitale beeldanalyse, om potentiële bedreigingen op te sporen.

Het scouten begint meestal vóór het planten en gaat het hele groeiseizoen door, waarbij de nadruk ligt op vroegtijdige detectie. Vroegtijdige identificatie van plagen en ziekten maakt tijdig ingrijpen mogelijk en vermindert het risico op wijdverspreide plagen of uitbraken. Monitoring omvat het registreren van gegevens over plaag- en ziektepopulaties, hun verspreiding en omgevingsfactoren. Door problemen tijdig te identificeren, kunnen telers de impact op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas minimaliseren en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van chemische behandelingen verkleinen.

Feromonen en lokstoffen (Pherodis, Lurem-TR, Attracker) in combinatie met vallen (Deltatrap, Funnel Trap) of vangplaten (Horiver) spelen een cruciale rol bij het monitoren en scouten naar plagen in de land- en tuinbouw. Rollertraps worden gebruikt als er grote aantallen witte vlieg en trips aanwezig zijn. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om specifieke plagen aan te trekken, te vangen en te helpen identificeren, zodat telers plaagpopulaties kunnen beoordelen en geïnformeerde beheersbeslissingen kunnen nemen.

Gewas scouten met Natutec Scout

Het gebruik van een tool voor gewasscouting kan leiden tot een effectievere, duurzamere en winstgevendere productie van gewassen door middel van nauwkeurige plaagbewaking en realtime waarschuwingen voor plagen. Natutec Scout is een tool voor gewasscouting voor effectieve en efficiënte plaagbeheersing.

Met Natutec Scout kun je de scoutingmethode naar voorkeur gebruiken. Registreer de scoutwaarnemingen handmatig via je mobiele telefoon of gebruik de scanner voor Horiver-vangkaarten voor automatische detectie van plagen. Het dashboard geeft je een compleet overzicht van je scoutgegevens die je kunt uitbreiden door historische scoutwaarnemingen te uploaden. Met de realtime waarschuwingen voor plaagdetectie blijf je potentiële gewasschade voor.

Hommelbestuiving van groentegewassen

Hommels spelen een cruciale rol bij de bestuiving van groentegewassen en zorgen zo voor een hoge opbrengst. Hommels zijn deskundige bestuivers en vertonen uniek gedrag waardoor ze uitzonderlijk efficiënt zijn in deze essentiële taak. Hun donzige lichaam trekt stuifmeel aan, waardoor ze het van bloem naar bloem kunnen vervoeren. In tegenstelling tot honingbijen hebben hommels het vermogen om "zoembestuiving" uit te voeren. Door hun vliegspieren te laten trillen, kunnen ze met uitzonderlijke precisie stuifmeel van bepaalde bloemen verwijderen, een techniek die bijzonder geschikt is voor gewassen als tomaten, aubergines en paprika's.

Voordelen van hommelbestuiving

 • Verbeterde vruchtzetting en -kwaliteit: Hommelbestuiving leidt tot meer uniforme en goed gevormde vruchten, wat resulteert in een hogere verkoopbare opbrengst voor telers.
 • Verhoogde gewasopbrengst: Onderzoek heeft consequent aangetoond dat met hommels bestoven gewassen meer en grotere vruchten opleveren in vergelijking met gewassen die alleen afhankelijk zijn van wind of andere minder efficiënte bestuivers.
 • Snellere vruchtrijping: Hommels zorgen voor een snellere vruchtontwikkeling dankzij hun efficiënte bestuivingstechnieken.
 • Verbeterde gewasconsistentie: Uniforme vruchtzetting, bereikt door effectieve bestuiving, zorgt voor een consistente aanvoer voor zowel boeren als consumenten.
 • Genetische diversiteit: Door meerdere bloemen en planten te bezoeken, helpen hommels bij kruisbestuiving, wat bijdraagt aan de genetische diversiteit binnen de gewaspopulatie.