Bedekte groenteteelt

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de groenteteelt

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is een allesomvattende en duurzame aanpak van plaag- en ziektebeheer. In de context van professionele groenteteelt speelt IPM een cruciale rol bij het waarborgen van zowel de gezondheid van gewassen als ecologische duurzaamheid.

IPM begrijpen

IPM is een holistische en proactieve strategie die verder gaat dan de conventionele 'chemische eerst' benadering van plaagbestrijding. Het integreert verschillende methoden om plagen, ziekten en andere uitdagingen effectief te beheersen en tegelijkertijd de impact op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren. IPM-strategieën omvatten een reeks praktijken, waaronder biologische bestrijding, culturele praktijken, mechanische bestrijding en, indien nodig, het gebruik van compatibele pesticiden.

Duurzaamheid

Een van de fundamentele principes van IPM is de toewijding aan duurzaamheid. Door de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen, helpt IPM de gezondheid van de bodem, de waterkwaliteit en de biodiversiteit te behouden. Deze duurzame aanpak waarborgt de levensvatbaarheid van landbouwsystemen op lange termijn, zodat toekomstige generaties kunnen blijven telen.

Voordelen van geïntegreerde gewasbescherming in de groenteteelt

 1. Minder afhankelijkheid van chemische middelen: IPM vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen en minimaliseert het risico op schadelijke residuen op groenten. Dit is cruciaal om te voldoen aan de strenge normen voor voedselveiligheid en de vraag van consumenten naar pesticidevrije producten.

 2. Kosteneffectief: Het implementeren van IPM kan resulteren in een betere winstgevendheid voor telers. Door gerichte interventies te gebruiken en alleen pesticiden toe te passen als dat nodig is, leidt dit tot hogere opbrengsten en een hogere winstgevendheid.

 3. Behoud van nuttige insecten: IPM erkent het belang van nuttige organismen bij de bestrijding van plagen. Door breedwerkende pesticiden te vermijden, kunnen natuurlijke vijanden en bestuivers, zoals roofmijten en bijen, gedijen.

 4. Resistentie tegen pesticiden: Te veel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot resistentie van plagen. De gediversifieerde aanpak van IPM vermindert de kans dat plagen resistentie ontwikkelen, waardoor de effectiviteit op lange termijn gegarandeerd is.

 5. Verbeterde kwaliteit en opbrengst van gewassen: IPM-praktijken, zoals het regelmatig scouten op plagen en ziekten, helpen problemen vroegtijdig te identificeren, waardoor tijdig kan worden ingegrepen en de gewaskwaliteit en -opbrengst behouden blijven.

 6. Milieubehoud: Door het gebruik van synthetische chemicaliën tot een minimum te beperken, draagt IPM bij aan een gezonder milieu. Minder afspoeling van chemicaliën beschermt de waterkwaliteit en ondersteunt de biodiversiteit en het algehele ecosysteemevenwicht.

 7. Voldoen aan regelgeving: IPM sluit aan bij de steeds strengere regelgeving voor het gebruik van pesticiden, waardoor het voor telers makkelijker wordt om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf
Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf

Plagen in groentegewassen

Plagen in groentegewassen kunnen ernstige schade toebrengen aan de plantengroei en gewasopbrengst. De meest voorkomende plagen in groentegewassen zijn bladluizen, witte vlieg, trips, mineervliegen, wolluizen, rupsen, spint en andere mijten. Meer leren over deze plagen in groentegewassen is een belangrijke stap om te begrijpen hoe je ze kunt bestrijden.

Biologische bestrijding in groentegewassen

De groenteteelt wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder plagen die de gezondheid en opbrengst van gewassen bedreigen. Terwijl conventionele methoden vaak afhankelijk zijn van chemische bestrijdingsmiddelen, is er een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief: biologische plaagbestrijding. Biologische bestrijding, ook bekend als biocontrole, is een natuurlijke aanpak van plaagbestrijding. In plaats van chemische oplossingen te gebruiken, maakt biocontrole gebruik van de kracht van levende organismen om plaagpopulaties onder controle te houden en te beperken. Deze organismen kunnen roofinsecten, roofmijten, sluipwespen of nuttige micro-organismen zijn die zich specifiek richten op de plaag die schade toebrengt aan gewassen.

Nuttige insecten, mijten, nematoden en micro-organismen

Bij biologische bestrijding staan nuttige insecten, mijten, nematoden en micro-organismen centraal. Natuurlijke vijanden zoals roofmijten en sluipwespen zijn effectieve oplossingen in groentegewassen. Sluipwespen parasiteren op plagen zoals bladluis, mineervlieg, witte vlieg, wolluis en schildluis en houden zo hun populaties onder controle. Roofmijten jagen op spint en andere mijten, trips, witte vlieg en eieren van motten. Nuttige aaltjes bestrijden bodemplagen zoals keverlarven en bladplagen zoals rupsen. Nuttige schimmels bestrijden plagen zoals witte vlieg en trips.

Ziekten in groentegewassen

Er zijn verschillende soorten ziekten in groentegewassen die schade toebrengen aan de planten en de vruchten. Veelvoorkomende groenteziekten zijn onder andere vruchtwaterafscheiding, fusarium verwelking en katoenachtig zachtrot. Leer meer over deze ziekten, zodat je ze kunt herkennen en vroegtijdig voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

Ziektebestrijding in groentegewassen

De bestrijding van ziekten in groentegewassen is essentieel om het gewas gezond te houden en een succesvolle oogst te garanderen. Ziektebeheer bestaat uit een combinatie van preventieve maatregelen, teeltpraktijken en, indien nodig, het gebruik van fungiciden en andere ziektebestrijdingsmiddelen.

Biofungiciden voor ziektebeheer in groentegewassen

Biofungiciden zijn een belangrijk hulpmiddel voor de bestrijding van ziekten in groentegewassen. In tegenstelling tot synthetische fungiciden zijn biofungiciden afgeleid van natuurlijke bronnen en ontworpen om schimmelziektes te bestrijden met minimale schade voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Biofungiciden, ook bekend als biologische fungiciden, zijn formuleringen die de kracht van nuttige micro-organismen, zoals schimmels, en andere natuurlijke componenten benutten om schimmelziekten bij planten te onderdrukken of te voorkomen.

Scouten en monitoren van plagen en ziekten

Scouten en monitoren zijn fundamentele praktijken in geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) voor groentetelers. Deze proactieve aanpak omvat regelmatige en systematische inspectie van gewassen om de aanwezigheid en de ernst van plagen en ziekten vast te stellen. Telers gebruiken verschillende technieken, waaronder visuele inspecties, vallen en moderne technologieën zoals teledetectie en digitale beeldanalyse, om potentiële bedreigingen op te sporen.

Het scouten begint meestal vóór het planten en gaat het hele groeiseizoen door, waarbij de nadruk ligt op vroegtijdige detectie. Vroegtijdige identificatie van plagen en ziekten maakt tijdig ingrijpen mogelijk en vermindert het risico op wijdverspreide plagen of uitbraken. Monitoring omvat het registreren van gegevens over plaag- en ziektepopulaties, hun verspreiding en omgevingsfactoren. Door problemen tijdig te identificeren, kunnen telers de impact op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas minimaliseren en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van chemische behandelingen verkleinen.

Feromonen en lokstoffen (Pherodis, Lurem-TR, Attracker) in combinatie met vallen (Deltatrap, Funnel Trap) of vangplaten (Horiver) spelen een cruciale rol bij het monitoren en scouten naar plagen in de land- en tuinbouw. Rollertraps worden gebruikt als er grote aantallen witte vlieg en trips aanwezig zijn. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om specifieke plagen aan te trekken, te vangen en te helpen identificeren, zodat telers plaagpopulaties kunnen beoordelen en geïnformeerde beheersbeslissingen kunnen nemen.

Gewas scouten met Natutec Scout

Het gebruik van een tool voor gewasscouting kan leiden tot een effectievere, duurzamere en winstgevendere productie van gewassen door middel van nauwkeurige plaagbewaking en realtime waarschuwingen voor plagen. Natutec Scout is een tool voor gewasscouting voor effectieve en efficiënte plaagbeheersing.

Met Natutec Scout kun je de scoutingmethode naar voorkeur gebruiken. Registreer de scoutwaarnemingen handmatig via je mobiele telefoon of gebruik de scanner voor Horiver-vangkaarten voor automatische detectie van plagen. Het dashboard geeft je een compleet overzicht van je scoutgegevens die je kunt uitbreiden door historische scoutwaarnemingen te uploaden. Met de realtime waarschuwingen voor plaagdetectie blijf je potentiële gewasschade voor.

Hommelbestuiving van groentegewassen

Hommels spelen een cruciale rol bij de bestuiving van groentegewassen en zorgen zo voor een hoge opbrengst. Hommels zijn deskundige bestuivers en vertonen uniek gedrag waardoor ze uitzonderlijk efficiënt zijn in deze essentiële taak. Hun donzige lichaam trekt stuifmeel aan, waardoor ze het van bloem naar bloem kunnen vervoeren. In tegenstelling tot honingbijen hebben hommels het vermogen om "zoembestuiving" uit te voeren. Door hun vliegspieren te laten trillen, kunnen ze met uitzonderlijke precisie stuifmeel van bepaalde bloemen verwijderen, een techniek die bijzonder geschikt is voor gewassen als tomaten, aubergines en paprika's.

Voordelen van hommelbestuiving

 • Verbeterde vruchtzetting en -kwaliteit: Hommelbestuiving leidt tot meer uniforme en goed gevormde vruchten, wat resulteert in een hogere verkoopbare opbrengst voor telers.
 • Verhoogde gewasopbrengst: Onderzoek heeft consequent aangetoond dat met hommels bestoven gewassen meer en grotere vruchten opleveren in vergelijking met gewassen die alleen afhankelijk zijn van wind of andere minder efficiënte bestuivers.
 • Snellere vruchtrijping: Hommels zorgen voor een snellere vruchtontwikkeling dankzij hun efficiënte bestuivingstechnieken.
 • Verbeterde gewasconsistentie: Uniforme vruchtzetting, bereikt door effectieve bestuiving, zorgt voor een consistente aanvoer voor zowel boeren als consumenten.
 • Genetische diversiteit: Door meerdere bloemen en planten te bezoeken, helpen hommels bij kruisbestuiving, wat bijdraagt aan de genetische diversiteit binnen de gewaspopulatie.