Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 29, 2016

Nieuwe monstername om Trianum in steenwol aan te tonen

Een groot aantal proeven heeft in het verleden de voordelen van Trianum aangetoond. De vestiging van Trichoderma op de wortels is niet met het blote oog te zien, maar het is wel mogelijk om wortelkolonisatie zichtbaar te maken. Koppert heeft een methode ontwikkeld om de hoeveelheid Trichoderma op de wortels te meten, en gebruikt die al vele jaren.

Hiertoe verzamelt de teler of adviseur actieve wortels van minimaal 10 planten verdeeld over de afdeling; een vers gewicht van minimaal 3 gram is nodig voor een goede meting.

Trichoderma meten
De laborant bij Koppert isoleert de wortels uit het substraat en schudt de wortels machinaal gedurende 2 uur in een oplossing. Dit maakt de aanwezige Trichodermasporen los van de wortels. Van de oplossing met Trichodermasporen wordt een zogenaamde verdunningsreeks gemaakt. De laborant brengt elke verdunning aan op een aparte petrischaal met een speciale voedingsbodem, en zet de petrischalen gedurende enkele dagen in een broedstoof. Dan telt hij op elke petrischaal het aantal kolonies van Trichoderma harzianum T22; die zijn voor een geoefend oog qua vorm en kleur te onderscheiden van andere schimmels in het wortelmilieu. Intussen droogt hij de wortels uit het monster en bepaalt het drooggewicht. De meeste wortels hebben circa 10% droge stof.

Het aantal getelde kolonies, of beter gezegd ‘kolonie vormende eenheden (KVE), wordt gerelateerd aan het drooggewicht van de wortels. Dat resulteert in een ‘rapportcijfer’: het aantal KVE per gram drooggewicht. Dit is een goede maat om de hoeveelheid Trichoderma weer te geven die aanwezig is op de wortels. Zo is het onzichtbare dus zichtbaar te maken èn te kwantificeren.


Koppert presenteert de resultaten van het onderzoek in een uitslagformulier. Dit formulier is onlangs gemoderniseerd en zal vanaf eind augustus worden gebruikt. De afbeelding toont een voorbeeld van het nieuwe formulier.

Trichoderma in steenwol
De uitslagen van de aanwezigheid van Trichoderma in steenwol lijken soms wat tegen te vallen. Omdat dit niet overeenkomt met de positieve resultaten in veel van de proeven met Trichoderma in steenwol, is dit nader onderzocht.

Een aantal matten uit de praktijk is hiervoor intensief bemonsterd: allerlei plekken in de mat zijn apart bekeken en daarbij kwam aan het licht dat de gebruikelijke plek voor bemonstering (schuin onder de pot) niet altijd de beste aanwezigheid van Trichoderma laat zien. En dat op de wortels uit een monster wat horizontaal, dwars door de mat gestoken is, vaak veel meer Trichoderma voorkomt.

Daarom heeft Koppert de monsterinstructie voor het nemen van wortelmonsters in steenwol aangepast.
Verder heeft recent onderzoek geleerd dat er niet altijd een evenredig verband is tussen de hoeveelheid aangetroffen Trichoderma op de wortels en de effectiviteit. Eén van de werkingsmechanismen van Trianum is Systemisch Geïnduceerde Resistentie (ISR). Bij het 'aanzetten' van dit mechanisme in de plant hoeft er niet per se een hoge wortelkolonisatie plaats te vinden. Bepaalde stoffen die Trichoderma harzianum T-22 produceert, zetten de plant al aan tot grotere weerbaarheid tegen pathogene schimmels.

Aandacht voor juiste toepassing
Het is in dit verband ook goed om weer even stil te staan bij de spelregels voor de juiste toepassing van Trianum-P via het druppelsysteem. Zorg ervoor dat het product aan het eind van de dag in de mat terechtkomt, en dat er op de dag na de toepassing minimaal gedraineerd wordt. Dat vraagt soms eenmalig wat rekenwerk. Hoeveel water zit er in de leidingen tussen de unit en de druppelaars? Met hoeveel druppelbeurten komt dit overeen?

Op www.trianum.nl staat een Excel rekenmodel om u te helpen deze berekening te maken. De uitkomst van deze berekening kan bijvoorbeeld zijn dat de leidinginhoud overeen komt met ongeveer 3 druppelbeurten. Pas dan dus Trianum-P 3 of 4 druppelbeurten vóór de laatste druppelbeurt van die dag toe. Beperk de hoeveelheid drain op de dag volgend op de toepassing van Trianum. Zo komen alle sporen snel in de mat en blijven zij niet in de leidingen ‘hangen’, én de Trichoderma sporen krijgen de kans om te kiemen rond te wortels in plaats van het draingat ‘uit te zwemmen’.

Begin op tijd
Veel gewassen laten na de juiste toepassing van de speciale stam T22 van Trichoderma harzianum verbeteringen zien van zowel de gewasgroei als de weerbaarheid tegen bodemziekten. De winst dankzij die verbeteringen gaat de kosten van de Trianum-toepassing doorgaans ver te boven. Laat deze kennis niet onbenut: start in de opkweek met de toepassing, en herhaal dit regelmatig om te zorgen dat de goede Trichoderma T22 stam steeds voldoende aanwezig blijft.