Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 05, 2023

Bodem en water voeden voor een duurzame toekomst

#WereldBodemDag

Bij de viering van Wereld Bodem Dag 2023 resoneert de weerklank van het thema van dit jaar, 'Bodem en Water', met de diepe onderlinge afhankelijkheid van deze twee vitale elementen in het in stand houden van het leven op aarde. Zowel bodem als water zijn onmisbare fundamenten voor voedselproductie, bloeiende ecosystemen en het algehele welzijn van de mensheid. We erkennen hun onschatbare rol en moeten proactieve maatregelen nemen om deze kostbare hulpbronnen te beschermen ten behoeve van toekomstige generaties.

Bodem en water vormen het medium waarin planten groeien en essentiële voedingsstoffen halen. De rol van de bodem reikt verder dan het louter zijn van een substraat; het reguleert waterregimes, koolstofemissies en verzekert de opname van voedingsstoffen door planten, waardoor de gezondheid van planten wordt verbeterd en wij uiteindelijk worden gevoed. Met name regenlandbouwsystemen, goed voor 80 procent van het akkerland, dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde voedselproductie en zijn afhankelijk van effectieve beheerspraktijken voor de vochthuishouding in de bodem. Aan de andere kant onttrekken geïrrigeerde landbouwsystemen 70 procent van het zoetwater van de wereld en beslaan ze 20 procent van het akkerland (FAO, 2023).

#PartnersWithNature

De gezondheid van de bodem en de kwaliteit en beschikbaarheid van water zijn nauw met elkaar verbonden. Vruchtbare bodems, verrijkt met organisch materiaal, zijn cruciaal voor het reguleren van het vasthouden en de beschikbaarheid van water. Door organisch materiaal in de bodem op te nemen, voeden we nuttige schimmels en bacteriën en creëren we een levendig bodemvoedselweb dat fundamenteel is voor het levensonderhoud van de mens. Overmatig gebruik van kunstmest verstoort de bodemkwaliteit en heeft een negatieve invloed op de voedingswaarde van planten. Organisch materiaal verkiezen boven kunstmest versterkt planten, draagt bij aan de menselijke gezondheid en verzekert voedselzekerheid - een noodzaak die dringender is dan ooit.

Onze holistische oplossingen voor bodemgezondheid

In ons niet-aflatende streven naar gezonde bodems hanteren we een veelzijdige aanpak en bieden we een uitgebreide verscheidenheid aan biostimulerende technologieën die de biodiversiteit in de bodem direct verbeteren. Door nuttige micro-organismen in de bodemomgeving te introduceren, vergroten onze oplossingen de wortelbiomassa in gewassen, versterken ze het koolstofgehalte van de bodem en dragen ze uiteindelijk bij aan een robuustere bodemstructuur.
Onze biostimulanten spelen, samen met verschillende van onze oplossingen voor gewasbeschermingsmiddelen, een cruciale rol bij het verbeteren van de beluchting en drainage van de bodem, het verbeteren van de waterretentie en het herstructureren van de bodem. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen, maar leidt ook tot een vermindering van het verlies van voedingsstoffen, een cruciaal aspect in duurzaam bodembeheer.
Cruciaal is dat onze plantenbiostimulanten verder gaan dan conventionele functies; ze verhogen de tolerantie van gewassen voor abiotische stress zoals droogte, hitte en kou. Deze veerkracht draagt bij aan het algehele aanpassingsvermogen van gewassen aan uitdagende milieuomstandigheden. Daarnaast vermindert het gebruik van onze nuttige insecten de afhankelijkheid van een breed scala aan conventionele meststoffen en andere bodemverstorende producten, waardoor bodemverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

Bodemstrategie 2030 van de EU

Het mondiale perspectief op de bodem varieert tussen overheden, bedrijven, gemeenschappen en individuen. Terwijl sommige regio's de bodem bewust beschermen door middel van duurzame landbouw, blijven andere regio's de bodemvoorraden sneller uitputten dan ze kunnen worden aangevuld. De onlangs geïntroduceerde EU-Bodemstrategie voor 2030 en de voorgestelde Wet Bodemmonitoring zijn cruciaal voor het aanpakken van bodemaantasting en het bevorderen van duurzaam landbeheer. De voorgestelde richtlijn benadrukt het belang van monitoring en beheer van de bodemgezondheid om bedreigingen zoals erosie, verontreiniging en verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

De Wet Bodemmonitoring heeft tot doel duurzaam bodembeheer tot norm te verheffen door er bij de lidstaten op aan te dringen praktijken vast te stellen die bodemaantasting voorkomen. De wet is gericht op de belangrijkste bodembedreigingen en sluit aan bij de missie van Koppert om de gezondheid en veerkracht van de bodem te verbeteren. Door potentieel verontreinigde locaties te identificeren en aan te pakken, draagt de wet bij aan de EU-doelstelling om in 2050 een chemievrij milieu te hebben, wat aansluit bij Koppert's streven naar milieuvriendelijke landbouw.

Er zijn echter meer gegevens nodig om de effectiviteit ervan aan te tonen, zodat duurzame praktijken wereldwijd aanslaan. Een mentaliteitsverandering en een effectieve mondiale bestuursaanpak zijn essentieel om de wijdverspreide invoering van duurzaam landgebruik en bodembeheer te ondersteunen.

De toekomst van de landbouwbodem ligt niet alleen in handen van regeringen of telers. Onderwijs speelt een cruciale rol bij het vormgeven van onze toekomst. We beschikken al over de kennis die nodig is om de bodem te beschermen en het publieke bewustzijn over duurzame oplossingen, naast conventionele praktijken, biedt hoop op een positieve verandering in landbouwpraktijken. Door deze collectieve inspanning kunnen we de bodem levend houden en zijn biodiversiteit beschermen voor de welvaart van vele generaties na ons.