Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 04, 2020

Wereldbodemdag

worldsoilday.jpg

Wereldbodemdag

Wereldbodemdag 2020 en de campagne 'Houd de bodem in leven, bescherm de bodembiodiversiteit', heeft tot doel het bewustzijn te vergroten van het belang van het behoud van gezonde ecosystemen en het menselijk welzijn door de groeiende uitdagingen op het gebied van bodembeheer aan te pakken, het verlies van bodembiodiversiteit te bestrijden en de bodem te vergroten, bewustwording vergroten en het aanmoedigen van regeringen, organisaties, gemeenschappen en individuen over de hele wereld om zich in te zetten voor het proactief verbeteren van de bodemgezondheid.

Het bodemleven is erg complex. ‘Onze bodems bestaan ​​uit een groot aantal organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, micro-organismen zoals nematoden, bacteriën en schimmels en macro-organismen zoals insecten, mijten of regenwormen, om er maar een paar te noemen. Een theelepel teelaarde bevat typisch een breed scala aan verschillende soorten en miljarden micro-organismen', zegt Age Tanja, Agronomic Developer bij Koppert. Deze verschillende organismen hebben interactie met elkaar, met planten en dieren in het ecosysteem, en vormen een complex web van activiteit. Plantenwortels kunnen ook worden beschouwd als bodemorganismen gezien hun symbiotische relaties en interacties met andere bodemcomponenten.

soil.PNG

Bodem essentieel voor leven op aarde

Bodem is essentieel voor het leven op aarde. Het reguleert de waterregimes, de koolstofemissie, zorgt voor de opname van voedingsstoffen door planten, verbetert de gezondheid van planten en het voedt ons. Bodem bevat de meeste voedingsstoffen voor levende wezens.

Menselijke activiteit heeft een grote impact op de kwetsbare huid van de aarde. Terwijl bossen en planten de bodem beschermen, worden er elk jaar miljoenen bomen gekapt en worden velden gecultiveerd op manieren die de bodem vaak beschadigen. ‘Ook onze steden groeien snel. Steeds meer land wordt voortdurend omgevormd tot stedelijke gebieden. In deze bebouwde kom is de grond afgedicht met beton, tegels en asfalt waarop niets kan groeien. Bodem verliest zijn functie’- benadrukt Age. ‘Bovendien verliezen we waardevolle grond door overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Deze praktijk doodt veel goede schimmels en bacteriën die in de bodem aanwezig zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat van alle micro-organismen die er bestaan, slechts een klein percentage ziekteverwekkers is. De meeste organismen zijn gunstig en cruciaal voor het ecosysteem. Overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen leidt tot onevenwichtigheden in de bodem; dat is de reden waarom we problemen hebben met bepaalde plantenziekten, ’- gaat Age verder. Bodemdegradatie heeft een negatief effect op het levensonderhoud van miljoenen mensen. Het is de achteruitgang van de bodemgesteldheid die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of slecht beheer, meestal voor landbouw-, industriële of stedelijke doeleinden, dat nu een ernstig milieuprobleem vormt. Het voorkomen van bodemdegradatie is cruciaal voor ons welzijn.

Bodemvoedselweb

Vruchtbare bodems zijn van onschatbare waarde voor onze toekomst en gezondheid. Door organische stof aan de bodem toe te voegen, worden de heilzame schimmels en bacteriën gevoed. Schimmels, bacteriën, nematoden en protozoa vormen samen het bodemvoedselweb. Dit web geeft de mens alle oplossingen voor gezonde voeding. Kunstmest verstoort de bodemkwaliteit en tast de voedingswaarde van planten uit de bodem aan. Door organische stof aan de bodem toe te voegen in plaats van kunstmest, worden planten sterker en gezonder; komt ten goede aan de menselijke gezondheid en garandeert voedselzekerheid. We hebben meer dan ooit vruchtbare grond nodig. Volgens een recent FAO-rapport zal het beschikbare bouwland tegen 2050 gehalveerd zijn. Zelfs nu nog lijden 1 miljard mensen elke dag honger. Dit aantal zal snel toenemen als we het land niet eerlijk verdelen, de opbrengsten verhogen of de biodiversiteit beschermen.

In verschillende delen van de wereld hebben overheden, bedrijven, gemeenschappen en individuen verschillende attitudes ten opzichte van de bodem. Terwijl sommige regio's het bewust beschermen door duurzame landbouwpraktijken toe te passen en niet overmatig gebruik van chemische pesticiden en kunstmest, blijven andere regio's de bodemreserves van de aarde sneller uitputten dan dat de voedingsstoffen kunnen worden aangevuld. ‘We moeten data verzamelen en telers laten zien dat duurzame praktijken werken. Een mentaliteitsverandering en een effectieve benadering van mondiaal bestuur zijn nodig om de acceptatie van duurzaam landgebruik en bodembeheer te ondersteunen. '

Betere en duurzamere toekomst voor iedereen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn de blauwdruk om een ​​betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Van de 17 doelen hebben er vier specifiek betrekking op bodems: SDG 2, 3, 12 en 15. Doelstelling 2 dringt er bijvoorbeeld op aan dat we voedsel duurzaam moeten produceren en landbouwpraktijken moeten gebruiken die de bodemkwaliteit verbeteren. Een groot deel van SDG 15 vereist dat we landdegradatie een halt toeroepen en ongedaan maken en een einde maken aan het verlies aan biodiversiteit. Het heeft tot doel woestijnvorming te bestrijden, gedegradeerd land en bodem te herstellen, inclusief land dat is aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streeft naar een wereld die neutraal is voor landdegradatie. De SDG's roepen alle landen op tot actie om welvaart te bevorderen en het milieu te beschermen, hoewel ze niet wettelijk bindend zijn.

De toekomst van landbouwgrond ligt niet alleen in handen van overheden of telers. Onderwijs heeft een grote impact op onze toekomst. We weten al welke kennis er moet worden toegepast om de bodem te beschermen. ‘De jeugd van vandaag wordt naast de conventionele praktijken ook opgeleid over duurzame oplossingen. Dat geeft mij hoop dat landbouwpraktijken in de toekomst zullen veranderen en dat we de bodem in leven zullen houden en de biodiversiteit ervan zullen beschermen voor de komende generaties ’- concludeert Age.

Meer informatie en bronnen:

https://www.fao.org/world-soil-day/en/

https://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/

https://sdgs.un.org/goals/goal15

Hulp nodig?