Koppert - Twitter Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Linkedin Koppert - Flickr

TRIANUM-G

Trichoderma harzianum T-22

Algemeen

TRIANUM-G is een biologische plantversterker met sporen van de schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Voor een optimaal effect is het belangrijk TRIANUM-G in een vroeg stadium van de teelt toe te passen.

 

Klik hier voor de TRIANUM folder (pdf)

Material Safety Datasheet (pdf)

Formulier bemonsteringsinstructies Trianum (pdf)

 

TRIANUM-G is een handelsnaam van Koppert B.V.

 

Verpakkingseenheid

Werkzame stof:Trichoderma harzianum Rifai T-22 spore poeder

Gehalte: 1,5 x 10E+8 cfu per gram

Formulering: granulaat

Verpakkingen:

 • Doos 5 kg
 • Zak 20 kg

 

Voorzorgsmaatregelen

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid.

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Stof en spuitnevel niet inademen
 • Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
 • Draag een geschikte adembescherming (voorzien van een P3 filter) tijdens het mengen/laden van het middel
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

Gebruik

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als plantversterker.

 

Door mengen door het teeltmedium in de teelt van

 • Houtig kleinfruitgewassen
 • Groenteteelt
 • Kruidenteelt
 • Sierteeltgewassen

 

Door een strooibehandeling in

 • Openbare grasvegetatie.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

Toepassing en dosis

1. Houtig kleinfruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen: TRIANUM-G voor het planten machinaal door het teeltmedium mengen.

 

Dosering:

 • 750 gram per m3 teeltmedium bij eerste toepassing, bij voorkeur in de opkweek
 • 375 gram per m3 teeltmedium bij een volgende toepassing (bij verspenen of verpotten van planten)

Zorg voor een gelijkmatige verdeling van TRIANUM-G door het teeltmedium.

 

2. Openbare grasvegetatie

 

Dosering:

 • Intensief betreden gras: 4 toepassingen met 3 gram per m2
 • Normaal betreden gras: 2 toepassingen met 3 gram per m2 en 2 toepassingen met 1,5 gram per m2

 

1e toepassing: wanneer de bodemtemperatuur boven de 10°C is

2e toepassing: 2 tot 4 weken na de 1e toepassing

3e toepassing: 8 tot 10 weken na de 2e toepassing

4e toepassing: 8 tot 10 weken na de 3e toepassing of 3 tot 4 weken voor de bodemtemperatuur onder de 10°C daalt.

 

Belucht de grasmat voor de toepassing van TRIANUM-G d.m.v. vertidrainen, prikken of slitten. Gebruik in openbare grasvegetatie is alleen toegestaan met mechanische granulaat strooiers. Na elke toepassing het grasoppervlak goed beregenen.

 

Klimaatomstandigheden

TRIANUM-G vertoont een effectieve werking onder uiteenlopende

klimaatsomstandigheden. De schimmel groeit binnen een breed temperatuurbereik (10-34°C), bij een pH van 4-8, 5, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

 

Neveneffecten

Neem contact op met uw technische adviseur voor informatie over de mate van integreerbaarheid van dit middel met chemische middelen of kijk op deze site bij neveneffecten.

 

Opslag en behandeling

Uiterste gebruiksdatum: zie bovenzijde verpakking

Bewaartemperatuur: niet hoger dan 10°C

 

Werking

TRIANUM-G vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatsomstandigheden, en verhoogt de nutriëntenopname door de plant. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen, waardoor het gewas uniformer en de gewasstand verbeterd wordt.

Na toediening van TRIANUM-G kiemen de sporen en koloniseert het mycelium de wortels van de plant. Het mycelium onderdrukt de ontwikkeling van bodempathogenen door te concurreren om ruimte en nutriënten. De schimmel heeft in deze een preventieve en indirecte werking t.a.v. bodempathogenen.

De schimmel in TRIANUM-G kan de oplosbaarheid van anorganische voedingsstoffen verhogen, waardoor deze voor de plant makkelijker opneembaar zijn.

 

Belangrijk!

Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

 

Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.

Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

 

Producten tegen fusarium

Trichoderma harzianum T-22

EN - NL - FR - ES - DE - PL - RU - IT
A A A